LANSIO CYNLLUN PASS BLYNYDDOL I PIER BANGOR

Mae cynllun prawf newydd ar gyfer Tocynnau Blynyddol ar gyfer ymwelwyr rheolaidd â Pier Bangor wedi’i gytuno gan Gyngor Dinas Bangor, gyda thocynnau ar gael i’w prynu yng nghiosg mynediad y Pier.

Mae’r prisiau ar gyfer y Tocyn Blynyddol yn cychwyn ar £5 i drigolion cyfeiriad LL57, £10 i fyfyrwyr lleol, a £25 i ymwelwyr eraill, sy’n caniatáu ymweliadau diderfyn â’r Pier. Bydd pris mynediad arferol Oedolion – 50c, Plant 6-17 oed – 20c ac OAPs – 20c, heb docyn, yn aros yn ei le.

Lansiwyd y fenter gan ‘Ffrindiau Pier y Garth’ – grŵp gwirfoddol, a sefydlwyd yn 2020 fel cymdeithas elusennol anghorfforedig, gyda’r uchelgais o gynnal y pier ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol a gwneud Pier Y Garth yn Bier Treftadaeth o’r safon uchaf.

Agorwyd y pier ar 14 Mai 1896 gan yr Arglwydd Penrhyn, ar ôl costio £ 17,000 i’w adeiladu. Byddai stemars o Douglas, Lerpwl, Blackpool yn ymweld â’r pier yn rheolaidd yn y dyddiau cynnar.

Caeodd y pier am resymau iechyd a diogelwch ar ddiwedd 1971. Trosglwyddwyd perchnogaeth i Gyngor Bwrdeistref Arfon ym 1974, a benderfynodd ddymchwel y strwythur. Fodd bynnag, gwrthwynebodd a rhestrwyd Cyngor Dinas Bangor statws adeilad ar gyfer y pier, un o’r goreuon ym Mhrydain. Yn y pen draw, cymerodd Cyngor y Ddinas berchnogaeth ar y pier am daliad o ddim ond 1c.

Gyda chymorth y Gronfa Goffa Treftadaeth Genedlaethol, Swyddfa Cymru a’r Comisiwn Gwasanaethau Gweithlu, cychwynnwyd ar y gwaith adfer ym mis Tachwedd 1982 ac ail-agorwyd y pier yn swyddogol ar 7 Mai 1988 gan Marcwis Ynys Môn.

Ym mis Awst 2017 cychwynnwyd prosiect adfer gwerth £ 1m gyda’r nod o sicrhau dyfodol Pier y Garth am flynyddoedd lawer i ddod. Er ei fod mewn cyflwr da yn gyffredinol, roedd yn hen bryd atgyweirio’r is-strwythur ac roedd Cyngor Dinas Bangor wedi penderfynu atgyweirio ac adfer Pier y Garth nad oedd wedi derbyn unrhyw waith cynnal a chadw mawr ers blynyddoedd lawer ac roedd angen ei ailwampio’n sylweddol.

Mae tocynnau blynyddol ar gyfer y pier ar gael i’w prynu yn y ciosg mynediad.

£5 – ar brawf o god post LL57
£5 – myfyrwyr â cherdyn Prifysgol Bangor neu Goleg Menai
£10 – pob ymwelydd arall
£25 – pass gydol oes
Staff / gwirfoddolwyr y pier – am ddim

Share this Post