PIER BANGOR I DROI YN BINK A GLAS I GEFNOGI WYTHNOS YMWYBYDDIAETH COLLI BABAN

Eleni, ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod (9fed-15fed Hydref), mae Cyngor Dinas Bangor wedi partneru gyda’r elusen colli babanod, Our Sam, i godi ymwybyddiaeth o golli babanod, trwy droi Pier Bangor yn binc a glas gyda goleuo a rhubanau yn ystod y nos.

Ymgasglodd elusen colli babanod yng Ngogledd Cymru, Our Sam, a gwirfoddolwyr lleol, ar bier Bangor ddydd Gwener 8 Hydref i addurno pier Bangor gyda channoedd o rubanau pinc a glas, fel rhan o’r ymgyrch ymwybyddiaeth colli babanod pinc a glas flynyddol, dan arweiniad Cynghrair Colli Babanod y DU.

Dywedodd Philippa Davies, Sylfaenydd yr elusen colli babanod, Our Sam “Roeddem wrth ein boddau pan aethom at Gyfarwyddwr Dinas Bangor, Iwan Williams, gan ofyn a fyddai’n ystyried dangos cefnogaeth i Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod trwy ymuno â’r ymgyrch binc a glas, a throi unrhyw un o’r adeiladau lleol neu’r tirnodau rhyfeddol ym Mangor, pinc a glas, ac awgrymodd Bier y Garth.

“Fel tirnod mor hyfryd a gweladwy, mae hon yn sioe aruthrol o gefnogaeth i rieni a theuluoedd mewn profedigaeth, ac i godi ymwybyddiaeth i’r mwy na chwarter miliwn o bobl sydd wedi’u heffeithio gan golli babanod yn dilyn cam-esgoriad, genedigaeth farw, marwolaeth newydd-enedigol a SIDS mewn y DU bob blwyddyn.

“Hoffem ddiolch i Gyngor Dinas Bangor ac Iwan Williams am eu cefnogaeth, a’r holl wirfoddolwyr sydd wedi ein cefnogi i addurno’r pier gyda channoedd o rubanau pinc a glas. “Mae colli babanod yn parhau i fod yn bwnc anhygoel o anodd ac anodd i lawer siarad amdano, ond mae’n bwysig ein bod ni’n gwneud hynny, er mwyn lleihau arwahanrwydd i bawb sy’n gorfod wynebu’r trawma torcalonnus hwn.”

Dywedodd Iwan Williams, Cyfarwyddwr Dinas Bangor “Roeddem yn falch iawn o gael ein gofyn, ac yn falch o allu dangos ein cefnogaeth, a helpu i godi ymwybyddiaeth o golli babanod ar gyfer wythnos ymwybyddiaeth o golli babanod yma ym Mangor.

“Mae colli babanod mor anhygoel o anodd i’r rhai sydd wedi gorfod mynd drwy’r golled drist hon, ond mae yna lawer o hyd nad oes ganddyn nhw syniad o faint y bobl sydd wedi’u heffeithio, a’r effeithiau sylweddol y mae’r golled hon sy’n aml yn gudd yn eu cael ar bywydau llawer o rieni a theuluoedd. ”

Bydd Pier Bangor Garth yn cael ei oleuo a’i addurno rhwng 9 – 15 Hydref. Os ydych chi’n rhiant mewn profedigaeth sydd wedi’i effeithio gan golli babanod, ac angen cefnogaeth, gallwch gysylltu â Our Sam, aelod-sefydliad Cynghrair Colli Babanod y DU, trwy’r wefan https://oursam.org.uk. Pe byddech chi’n gwybod mwy am wythnos ymwybyddiaeth colli babanod gallwch fynd i https://babyloss-awareness.org

Share this Post