DOD YN FFRIND I BIER Y GARTH

Rydym eisiau i cyn gymaint o bobl a phosib i ymuno efo ni yn y fenter yma er mwyn sicrhau dyfodol llwyddiannus i Bier Garth Bangor. Mae Cyngor Dinas Bangor yn barod wedi buddsoddi yn drwm mewn menter arythrol i adnewyddu strwythur y pier, ac ein bwriad ni ydi ddatblygu nifer o wasanaethau i ategu at hyn. Er mwyn gwneud hyn rydym wedi creu Cyflawniad Ynghorfforedig gyda amcanion elusennol o’r enw Ffrindiau Pier Garth Bangor (FfPGB). Rydym yn gweithio yn agos efo Cyngor Dinas Bangor, ac y maent wedi ein galluogi i gymeryd drosodd rhedeg y Ciosg Mynediad wrth ymyl giatiau y pier. Cyn gynted ac y bydd y ciosg wedi cael ei drwsio, byddwn yn ei beintio ac yn barod i’w agor.
Mae cefnogaeth pobl Bangor yn hollol anghenrheidiol i’r fenter yma, unai wrth ddod yn wirfoddolwyr gweithredol ne wrth ddanysgrifio fel aelod cyffredinol, lle y ceir nifer o fuddion ychwanegol, gan gynnwys cylchlythyr rheolaidd.
Yn barod, mae llawer o sefydliadau ar gael i bobl sydd yn caru y ddinas a’r pier ac y maent yn fforwm pwysig i rannu straeon a lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol, ac i drafod ffyrdd i ddatblygu y ddinas. Er hyn, rydym yn teimlo fod angen grwp cymunedol sydd yn canolbwyntio yn arbennig ar y pier, a galluogi cefnogaeth cryf er budd y pier.

Aelodau sy’n tanysgrifio

Rydym yn rhagweld y bydd y rhan fwyaf o’n aelodau yn y category yma, ac rydym yn wir werthfawrogi eu cefnogaeth ac eu diddordeb. Mae aelodaeth o Ffrindiau Pier Garth Bangor yn agored i unrhyw un sydd a diddordeb mewn hyrwyddo dibennion ein elusen. Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy’r flwyddyn lle y trafodir faterion sydd a wnelo a’r pier, ac hefyd gyflwyniadau diddorol ar bynciau o ddiddordeb, fel hanes, ddatblygiad, a chynnal a cadw y pier.
Bydd pob aelod yn derbyn cylchlythyr chwarterol, gan cynnwys adroddiadau nodweddol gan grwpiau ac asiantau lle y bydd y grwp yn cael ei gynrychioli; gwybodaeth am unrhyw ddatblygiad newydd, traethodau ac anecdotau ar hanes y pier, yn ogystal ac y rhaglen diweddaraf o ddigwyddiadau. Wrth ddod yn aelod rydych yn hyrwyddo pob asiant sydd efo ddiddordeb yn y pier for Pier Garth Bangor yn elfen hanfodol o etifeddiaeth Bangor, a’i leoliad ar y Fenai.
Er mwyn helpu tuag at gostau gweinyddiaeth byddwn yn codi tanysgrifiad o £5.00 y flwyddyn gan bob unigolyn.

Aelodau gwirfoddol

Bydd y rhain yn ffurfio categori arbennig o’r aelodaeth oherwydd y byddant yn cynrhychioli cyfle i cymeryd rhan ym mywyd y pier mewn ffordd weithredol. Gall unrhyw berson, heb ots am eu oed, rhyw, gyfeiriadedd rhywiol, hil, wleidyddiaeth, grefydd, neu farn arall fod yn aelod gwirfoddol cyn gynted ac eu bod yn barod i dderbyn efallai nad yw pawb yn teimlo yr un peth, ac eu bod yn hapus efo hyny. Bydd tasgau eang ar gael i’w gwneud, ac nid oes angen cymhwysterau arbennig. Ar ol deud hyny, mae gan rhan fwyaf o bobl rhyw sgil neu gilydd, yn ehangu o fedru siarad efo bobl eraill, neu sgiliau ymarferol, neu sgiliau gwerthu, neu sgiliau technoleg gwybodaeth ac yn y blaen. Er hyn, rhoddir hyfforddiant llawn i bob gwirfoddolwr/wraig fel rhan o’u sefydlu.

Nid yw gwirfoddolwyr yn cael eu talu ac ni fydd unrhyw gontract rhyngddynt a’r grwp. Ond mi fydd yna gytyndeb ysgrifenedig a fydd yn gosod i lawr diddordebau y ddwy ochr, a gall hwn weithredu fel pwynt cyfeirnod i gadarnhau pwysicrwydd cyfarfod safonau ymarferion iach. Bydd hefyd yn cynnwys datganiad fod y gytyndeb yn rwymedig mewn anrhydedd yn unig, ac nid yn gontract gyfreithiol rhwng y gwirfoddolwr/wraig ac y grwp Ffrindiau Pier Garth Bangor, ac i ddangos nad ydi un ochr na’r llall yn bwriadu creu perthynas gyflogaeth o unrhyw fath. Ceir esboniad llawnach o reolau grwpiau gwirfoddol ar wefan Wales Council for Voluntary Action (WCVA) ar y dudalen yma.

Os y dymunwch ymuno efo ni, gallwch ddefnyddio ein Cais Aelodaeth ar-lein, neu lawrlwytho ffurflen bost.

Ceir dau esiampl o’r ffordd y medrith gwirfoddolwyr chwarae rhan ganolig iawn yng ngweithrediad pierau wrth edrach ar Bier Clevedon ym Mryste, neu Bier Swanage. Gallwch edrych ar eu gwefannau wrth ddilyn dolen ar y dudalen yma.